Ritualwell

Tradition & Innovation
Powered By The Reconstructionist Movement

Blessings for the Conclusion of the Meal

By Ritualwell

Harakhaman hu y'varekh avi v'em ha'almah
v'yizku l'gadlah ul'khakmah
l'ma'asim tovim ul'kidushei hupah

ul'limud hatorah hatmimah v'hane'emanah

Harakhaman hu y'varekh akhoteinu haktanah
b'khakhmah b'shalvah u'vigvurah
drakhav v'orkhotav yilmad otah
vat'hi torat hesed al l'shonah

Harakhaman hu y'varekh et kol han'aspim
hamakdimim b'shalom uv'simkhah nikhalim
b'rukhah at biti b'yachad onim
eleh poh hayom kulanu hayyim

Harakhaman ha'oseh shalom bimromav
yakhos al amo vaifrosh k'nafav
yair knu yirkhof al banav
l'rakhem l'nakhem bivrakhah shlomav

Eloheinu v'elohei avoteinu brekh et hayaldah hazot v'yikara shmah b'yisrael _______________. Yismakh ha'av b'yotze halatzav v'tagel imah bi'fri vitnah. Ka'ka'tuv: yismakh-avikha v'imekha v'tagel yolad'tekha. Hagen aleiha b'rov hasdeikha, ka'ka'tuv: v'hesed Adonai me'olam v'ad-olam al-y'reav
V'tzidkato livnei vanim. V'ne'emar: v'atah Adonai avinu atah anachnu hakhomer v'atah yotzrenu uma'aseh yadkha kulanu. V'ne'emar: ki-atah kanita khilyotai t'sukeni b'veten imi. Od'kha al ki nora'ot nifleti niflaim ma'aseikha v'nafshi yoda'at m'od. V'ne'emar: yodu la'Adonai chasdo v'niflotav livnei adam. Hodu la'Adonai ki-tov ki l'olam chasdo.

The Congregation answers: Hodu la'Adonai ki-tov ki l'olam hasdo.

Mi sheberakh avoteinu Avraham Yitzkhak v'Ya'akov v'imoteinu Sarah Rivkah Rachel v'Leah hu y'varekh et ___________ bat __________ v'yizku aviha v'imah l'gadlah l'torah ul'hupah ul'ma'asim tovim v'nomar amen

 

Prayer