Blessings for the Conclusion of the Meal

By Ritualwell

Harachaman hu y'varekh avi v'em ha'almah
v'yizku l'gadlah ul'chakmah
l'ma'asim tovim ul'kidushei chupah
ul'limud hatorah hatmimah v'hane'emanah

Harachaman hu y'varekh achoteinu haktanah
b'chakhmah b'shalvah uvigvurah
drakhav v'orchotav yilmad otah
vat'hi torat chesed al l'shonah

Harachaman hu y'varekh et kol han'aspim
hamakdimim b'shalom uv'simchah nikhalim
b'rukhah at biti b'yachad onim
eleh poh hayom kulanu chayim

Harachaman ha'oseh shalom bimromav
yachos al amo vaifrosh k'nafav
yair knu yirchof al banav
l'rachem l'nachem bivrakhah shlomav

Eloheinu v'elohei avoteinu brekh et hayaldah hazot v'yikara shmah b'yisrael _______________. Yismach ha'av b'yotze chalatzav v'tagel imah bi'fri vitnah. Ka'ka'tuv: yismach-avikha v'imekha v'tagel yolad'tekha. Hagen aleiha b'rov chasdeikha, ka'ka'tuv: v'chesed Adonai me'olam v'ad-olam al-y'reav
V'tzidkato livnei vanim. V'ne'emar: v'atah Adonai avinu atah anachnu hachomer v'atah yotzrenu uma'aseh yadkha kulanu. V'ne'emar: ki-atah kanita khilyotai t'sukeni b'veten imi. Od'kha al ki nora'ot nifleti niflaim ma'aseikha v'nafshi yoda'at m'od. V'ne'emar: yodu la'Adonai chasdo v'niflotav livnei adam. Hodu la'Adonai ki-tov ki l'olam chasdo.

The Congregation answers: Hodu la'Adonai ki-tov ki l'olam chasdo.

Mi sheberakh avoteinu Avraham Yitzchak v'Ya'akov v'imoteinu Sarah Rivkah Rachel v'Leah hu y'varekh et ___________ bat __________ v'yizku aviha v'imah l'gadlah l'torah ul'chupah ul'ma'asim tovim v'nomar amen

Prayer